ประภารัตน์ วิเศษวงศ์ชัย

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore
– คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of journalism and mass communication