ชารีฟ หมัดเส็ม

 – Baldwin Boys High School ,Bangalore.

– สถาบันการบินพลเรือน  ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อิเลคทรอนิคส์การบิน

รณฤทธิ์ กำลังใจ

-Master of technology (Cloud Computing),DSU,Bangalore,

พัชพรรณ สาธิตสมมนต์

-Bishop Cotton Girls School , Bangalore

-Bachelor of Computer application,  Christ University, Bangalore.

กรรณณิการ์ นาคพันธ์

-Master of Art [English], St.Joseph College, Bangalore.

จิราภา กำลังใจ

 –TISB International School,Bangalore.

-Cologne business school,
Major International business with specialization in financial management, Germany

นัฐปวีณ์ โรจนเมธิน

 – Baldwin Girls High School, Bangalore

– ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ Software Engineering

ธิร  สุธาสัตตกุล

– Bishop Cotton Girls School,Bangalor.

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธาม สุธาสัตตกุล

 – Baldwin Boys High School, Bangalore

 – ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ธาร สุธาสัตตกุล

– Bishop Cotton Girls School

–ปริญญาตรีด้านการจัดการการท่องที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

บงกช สาธิตสมมนต์

– Bishop Cotton Girls School , Bangalore

– Bachelor of Business Admistration, Christ University, Bangalore.

ปฎิภาณ สุขสง่า

 –Baldwin Boys High School

 – B.Tech Computer Science and Engineer – Vellore Institute of Technology ,Vellore ,India

ปันฑิตา สุขสง่า

-Baldwin Girls High School, Bangalore.

 -ปริญญาตรีคณะการจัดการธุรกิจ สาขาEvent and Leisure Marketing วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปกร

พนิดา โรจนเมธิน

-Bishop Cotton Girls School, Bangalore.

– ปริญญาตรี คณะChemical Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินะธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT),

 – ปริญญาโท คณะEngineering Management, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

กมลพรรณ สาธิตสมมนต์

–  Bishop Cotton Girls School , Bangalore

 – Bachelor of Chemical engineering,  Ramiah College, Bangalore.

รุสนี กาแมแล

-Master of Electronic Media ,Garden City College ,Bangalore

รามิเรด สรสิทธิ์

 – Oxford school. Kollam.

 – Bachelor of  Computer Application, Baldwin Methodis College,Bangalore.

สุวิมล กำลังใจ

– TISB International School,Bangalore.

-Bachelor of Science[Computer Science ], Northeastern University, Boston, Massachusetts USA

อาบิส ยิ้มม่วง

– Oxford school. Kollam.

 – Bachelor of  Computer Application, Baldwin Methodis College,Bangalore.

สาธินี หมัดสะและ

– Bachelor of Business Management ,T-John College, Bangalore.

อดุลย์ สุภวีระ

-The Oxford School, Kollam

– Bachelor of Commerce(Honor)Global Accounting Practices

บดิภักดิ์ เกาสละ

-Cathedral Composite Pre-University and High School, Bangalore.

– Tongji  Medical College, China

ธัญญธรณ์ เกาสละ

-Baldwin Girls High School, High School, Bangalore.

 – Tongji  Medical College, China

อัสมาพร เกาสละ

-Baldwin Girls High School, Bangalore .

– Tongji  Medical College, China

ศิตา หมัดสะและ

–  Cathedral Composite Pre-University and High School, Bangalore.

– Bachelor of Commerce , JNC College, Bangalore.

ปฐวี สุขสง่า

 – Baldwin Boy High School, Bangalore.

-ปริญญาตรีคณะการจัดการธุรกิจ สาขาEvent and Leisure Marketing วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ศิรดา หมัดสะและ

– Bachelor of Fashion & Apparel Design , T-Jonh College, Bangalore

– Master of Fashion Marketing  and Merchandising, Wigan &Leigh  College.