ประภารัตน์ วิเศษวงศ์ชัย

- Bishop Cotton Girls School, Bangalore
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of journalism and mass communication

พิมประไพ วิสุทธ์เสรีวงศ์

-Bishop Cotton Girls School, Bangalore
- 2012 Computer Science
Faculty-Sirindhorn International Institute of Technology,Thammasat University

พนิดา โรจนเมทิน

- Bishop Cotton Girls School, Bangalore
- Christ Pre University College, Bangalore
- 2012 Engineer ปี1
Sirindhorn International Institute of Technology,Thammasat University

รุ่งรวี วัชรสุขจิต

- Bishop Cotton Girls School, Bangalore
- 2012 ม.กรุงเทพ -Computer Graphics& Multimedia

ธาร สุธาสัตตกุล

- Bishop Cotton Girls School, Bangalore
- 2012 Tourism and hospitality management
Mahidol International Univesity

อภิรักษ์ ส่งสิริ

- Peevees School , Bangalore
- Bachelor Degree of Commerce, Bangalore University, Bangalore. 2007-2010
- รอเรียนต่อป.โท

ทัศพล

2008-2010 St.John’s International Residential School
2010-2011 India International School
2012 - Thammasart University @ Sirindhorn International Institute Of Technology.—Civil Engineer

สุริยวุธ กุลาตี

-Baldwin Boys school
-Bishop Cotton Boys school
-2012-. @ Sirindhorn International Institute Of Technology Chemical engineer

ภูรินัท ยมกนิต

- 2006-2008 Master of International Business.,CMS College, Coimbatore
- 2012-CP.India

บงกช สาทิตสมมน

-Bishop Cotton Girls School, Bangalore.
-2012--Christ University , BBM.

สายน้ำ ตระกูลชัยมิตร

- Bishop Cotton Girls School ,Bangalore.
- 2012 Santa Rosa College คณะBusiness Administration,USA

นิติธร ประภาภัทนพงษ์

- Bachelor of Business Management, Bangalore University.2004-2007
- ธุรกิจส่วนตัว ประเทศเวียดนาม

จารึ ก คาชล

- Master of Computer Application ,Hindustan College, Chennai -2006-2008.
- อาจาร์ยรร.ปทุมวิลัย

กรรณิการ์ นาคพรรณ

- Master of Art, St. Joseph’s College, Bangalore 2008-2010
- อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ธาม สุธาสัตตกุล

- Baldwin Boys High School.,Bangalore.
- คณะการตลาด , มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

ชัชชัย ตันติวรกุลชัย

- Montfort School, Yercaud
- Kotagiri Plublic School, Kotagiri.
- Douglass College, ประเทศCananda คณะจิตวิทยา