Classroom Education Center เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและให้บริการอำนวยความสะดวกประสานงานตลอดจนการดูแลผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อินเดียเพื่อให้ได้สถานศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการบริการและดูแลอย่างดีและได้มาตรฐานจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง Classroom Education Center ได้เปิดดำเนินการมากว่า 7 ปี จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาชาวไทย ที่ไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียมานานนับสิบปี และได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทาง ด้านการศึกษาของประเทศอินเดียว่า ถึงอินเดียจะมีค่าครองชีพไม่สูงแต่ในด้านการศึกษานั้นมี คุณภาพสูงมาก สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนถือว่าดีเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ดังนั้นจึงได้มีความคิดริเริ่มในการเปิดศูนย์

แนะแนว Classroom Education Center ขึ้นเพื่อจะได้มอบความรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศได้ตระหนักว่า อินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ควรจะไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง มีความคุ้นเคยกับสถาบันและสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดียเป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม -มัธยม -ปริญญาตรี -ปริญญาโท – ปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น English course , Computer Course , Animaition , Air Hostest etc. รวมถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องสถานศึกษา หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก

  • จัดหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม
  • บริการสมัครเรียน พร้อมจัดหาที่พัก
  • บริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งสนามบิน
  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า
  • บริการทางด้านเอกสารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศอินเดีย
  • ดำเนินการจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

    ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เข้าเรียนเป็นที่  เรียบร้อยพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดีย