About Classroom  Center

           Classroom  Center เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและให้บริการอำนวยความสะดวกประสานงานตลอดจนการดูแลผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อินเดียเพื่อให้ได้สถานศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการบริการและดูแลอย่างดีและได้มาตรฐานจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง Classroom Center ได้เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี จัดตั้งขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา ที่ไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียมานานนับสิบปี และได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทาง ด้านการศึกษาของประเทศอินเดียว่า ถึงอินเดียจะมีค่าครองชีพไม่สูงแต่ในด้านการศึกษานั้นมี คุณภาพสูงมาก สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนถือว่าดีเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ดังนั้นจึงได้มีความคิดริเริ่มในการเปิดศูนย์

            แนะแนว Classroom  Center ขึ้นเพื่อจะได้มอบความรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศได้ตระหนักว่า อินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ควรจะไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง

          ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง มีความคุ้นเคยกับสถาบันและสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดียเป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม -มัธยม -ปริญญาตรี -ปริญญาโท – ปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น English course , Computer Course , Animaition , Air Hostest etc. รวมถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องสถานศึกษา หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก

จัดหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

บริการสมัครเรียน พร้อมจัดหาที่พัก

บริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งสนามบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า

บริการทางด้านเอกสารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศอินเดีย

ดำเนินการจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เข้าเรียนเป็นที่  เรียบร้อยพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดีย